Czym jest dyrektywa „ATEX”? Do czego się odnosi?

Dyrektywa ATEX to zbiór wymagań w zakresie budowy i działania urządzeń dopuszczonych do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Wskazuje również ujednolicony sposób znakowania tych urządzeń i systemów ochronnych oraz procedury konieczne do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dotyczące oceny zgodności urządzeń z wymaganiami, zakres dokumentacji technicznej. Dyrektywa ATEX jest dokumentem Unii Europejskiej. W obecnym, obowiązującym kształcie to ATEX 2014/34/UE. W Polsce Dyrektywa ATEX weszła w życie wraz ze wstąpieniem do UE w 2004 roku.

Jaka jest główna przesłanka dyrektywy ATEX?

Celem zawartych w niej wymagań jest:

- zwiększenie bezpieczeństwa w strefach objętych ryzykiem wybuchu;

- eliminacja lub ograniczenie ryzyka spontanicznego zapłonu czy wybuchu w skutek użytkowania rożnych urządzeń w zagrożonej strefie;

- określenie jakie urządzenia – elektryczne jak i nieelektryczne – mogą być użytkowane w strefach z ryzykiem wybuchu.

Dyrektywa ATEX dotyka również problematyki oświetlenia w strefach zagrożonych wybuchem.

Jak definiujemy i dzielimy strefy zagrożone wybuchem?

Termin strefa zagrożona wybuchem odnosi się do występującej w danej otwartej lub zamkniętej przestrzeni atmosfery wybuchowej, czyli mieszaniny substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, pyłów z powietrzem. Zapłon w tej atmosferze powoduje natychmiastowe spalanie się mieszaniny. Wyróżniamy następujące grupy stref zagrożonych wybuchem:

Strefa 0 - obszar, w którym atmosfera wybuchowa stanowiąca mieszaninę powietrza z substancjami palnymi w formie gazu, pary lub mgły, utrzymuje się przez długi okres czasu (powyżej 1000 h/rok).

Strefa 1 - obszar, w którym atmosfera wybuchowa stanowiąca mieszaninę powietrza z substancjami palnymi w formie gazu, pary lub mgły, występuje czasowo (od 10 do 1000 h/rok).

Strefa 2 - obszar, w którym atmosfera wybuchowa stanowiąca mieszaninę powietrza z substancjami palnymi w formie gazu, pary lub mgły, występuje rzadko (do 10h/rok).

Strefa 20 – przestrzeń, w której mieszanina wybuchowych pyłów lub kurzu występuje często, lub cały czas podczas normalnej pracy.

Strefa 21 – przestrzeń, w której mieszanina wybuchowych pyłów lub kurzu występuje w czasie normalnej pracy przez mniej niż 1000 godzin w roku.

Strefa 22 – przestrzeń, w której mieszanina wybuchowych pyłów lub kurzu występuje w czasie normalnej pracy przez mniej niż 10 godzin w roku i trwa bardzo krótko.

Lampy z oznaczeniem ATEX – jak je odczytywać? Jaka jest ich rola?

Oświetlenie również wchodzi w zakres regulacji ATEX. Jest to wymóg, aby w obszarach sklasyfikowanych, jako zagrożone wybuchem, stosować źródła światła spełniające wymagania ATEX. Celem nadrzędnym jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia. W razie kontroli Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny pracy, nie stosowanie odpowiednich opraw świetlnych, zgodnych z ATEX, może skutkować nałożeniem kar pieniężnych.

Lampy ledowe z normą ATEX są m.in. odporne na wysokie temperatury, odporne na wyładowania iskrowe, hermetyczne, z certyfikowaną szczelnością IP 65 i wyżej, o dużej żywotności świecenia.

Jak odczytywać oznaczenia lamp ATEX?

Urządzenia spełniające wymogi dyrektywy 94/9/EC otrzymują oznaczenie "Ex" i dodatkowe oznaczenia opisujące szczegółowo ich parametry i możliwości zastosowań. Poniżej przedstawiamy przykładowe informacje oznaczone na oświetleniu dedykowanym strefom wybuchowym, z normą ATEX.

Są one następujące:

1. Nazwa jednostki badawczej, dwie cyfry roku badania, symbol ATEX oraz numer przeprowadzonego badania.

2. Znak bezpieczeństwa przeciwwybuchowego "Ex".

3. Grupa urządzenia elektrycznego

o I - urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego

o II – urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych innych niż zakłady górnicze.

4. Kategoria urządzenia

o 1 – do użytku w strefach 0 i 20

o 2 – do użytku w strefach 1 i 21

o 3 – do użytku w strefach 2 i 22

o M1 – dla górnictwa

o M2 – dla górnictwa

5. Obszar zastosowania

o G – atmosfery wybuchowe gazów i par lub mgieł cieczy palnych

o D – atmosfery wybuchowe pyłów

6. Bez nawiasu – aparatura montowana w strefie zagrożonej. Nawias – aparatura montowana poza strefą zagrożenia, posiadająca iskrobezpieczny obwód wejściowy Ex i.

7. Symbol wskazujący, że urządzenie odpowiada jednemu lub kilku rodzajom budowy przeciwwybuchowej spełniającym wymogi UE.

8. Symbole budowy przeciwwybuchowej

o d – osłona ognioszczelna

o e – budowa wzmocniona

o o – osłona olejowa

o p – osłona gazowa z nadciśnieniem

o q – osłona piaskowa

o m – hermetyzowanie masą izolacyjną

o i – wykonanie iskrobezpieczne, kategoria ia lub ib

9. Grupa wybuchowa

Gazy i opary podzielone są na cztery grupy: I (górnicza), IIA, IIB, IIC, w zależności od minimalnej ilości energii, która musi być wprowadzona do danego miejsca (w postaci płomienia, iskry, udaru, tarcia itp.), aby spowodować zapłon atmosfery wybuchowej. Grupa IIC zawiera gazy o najwyższym niebezpieczeństwie wybuchu, stąd urządzenie posiadające to oznaczenie spełnia najwyższe wymagania.

o I – metan w wyrobiskach podziemnych

o II – gazy i pary cieczy palnych, podział na podgrupy:

§ IIA – np. propan, butan, benzen, aceton, amoniak

§ IIB – np. etylen, eter, gaz koksowniczy, cyklopropan

§ IIC – np. wodór, acetylen, dwusiarczek węgla

10. Klasa temperaturowa

Łatwo palne gazy, pary i mgły podzielone zostały na klasy temperaturowe ze względu na ich samorzutną temperaturę zapłonu:

o T1 – temperatura maksymalna do 450°C

o T2 – temperatura maksymalna do 300°C

o T3 – temperatura maksymalna do 200°C

o T4 – temperatura maksymalna do 135°C

o T5 – temperatura maksymalna do 100°C

o T6 – temperatura maksymalna do 85°C

Zobacz także inne wpisy blogowe: