Co ile robi się pomiary oświetlenia?

Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy mówi z kolei m.in. o najwyższych dopuszczalnych natężeniach fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Czy pomiary oświetlenia są obowiązkowe?

Zgodnie z tymi aktami prawnymi oświetlenie nie jest uznane, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy, ale jako czynnik uciążliwy. Przepisy prawa wprost więc nie określają częstotliwości przeprowadzenia pomiarów oświetlenia elektrycznego. Mówią jednak o obowiązku pracodawcy do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków oświetleniowych.

Nie wystarczą w tym zakresie subiektywne odczucia aby stwierdzić, czy dane stanowisko pracy jest wystarczające oświetlenie. W tym celu warto przeprowadzić okresowo pomiary oświetlenia. W praktyce przyjmuje się, że powinny być dokonywane m.in. okresowo, np.: optymalnie co 5 lat.

Jakimi zasadami w zakresie pomiarów oświetlenia należy się kierować?

W zakresie pomiarów oświetlenia należy:

- podjąć decyzję we własnym zakresie – jako pracodawca - co do częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia, mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków;

- pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonywać co 12 miesięcy;

- pomiary dokonywać powtórnie na stanowiskach pracy, na których uprzednio stwierdzono niewystarczające natężenie oświetlenia;

- pomiary wykonywać po oddaniu pomieszczeń do użytku;

- pomiary dokonywać przy tworzeniu nowych stanowisk pracy;

- pomiary przeprowadzić każdorazowo po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy.

Co powinny obejmować pomiary oświetlenia?

Pomiary natężenia oświetlenia możemy podzielić na:

- Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego.

- Pomiary natężenia oświetlenia stanowiskowego.

- Pomiary równomierności oświetlenia i olśnienia.

- Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego.

- Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

- Pomiary ochronne.

Jak prawidłowo wykonać pomiary oświetlenia?

Pomiary oświetlenia należy zlecić specjalistom. Pomiary może wykonać wyłącznie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „E” eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej z wpisem: prace kontrolno-pomiarowe w zakresie oświetlenia.

Przeczytaj również inne wpisy blogowe: